MBS 1st Semester को कक्षा संचालन भैरहेको सम्बन्धीत सबैमा जानकारी गराईन्छ